Positionerleşýän ýeri ýa-da traffigi boýunça mahabat: artykmaçlyklary, kemçilikleri, aýratynlyklary - Semaltdan düşünjeHer sahypanyň döredilen esasy maksady bar, ýöne goşmaça (we käwagt ýeke-täk) satuw kanaly hökmünde hem ulanyp bileris. Şonuň üçin saýta mümkin boldugyça köp girýänleri özüne çekmeli. Olaryň käbiri haryt satyn alyjy ýa-da hyzmatlaryň müşderisi bolar. Eachöne her sahypa üçin traffigi sürmegiň iň täsirli usulyny saýlamaly. Kompaniýalar köplenç pozisiýa ýa-da traffik boýunça mahabat hödürleýärler.

Esasan bu 2 usul aşakdaky ýaly tapawutlanýar:

1. nucleadronyň göwrümi

Trafik mahabaty, mümkin bolan haýyşlar üçin (1000-den 30,000-e çenli gözleg sözlemleri) saýtyň pozisiýasyny gowulandyrmakdan ybaratdyr we wezipeler boýunça mahabatlandyrylan halatynda çeşme müşderi bilen ylalaşylan çäkli isleglere laýyklykda mahabatlandyrylar. şertnama baglaşmak (50-den 1000-e çenli gözleg sözlemleri).

2. Kepillikler

Birinji ýagdaýda kompaniýa gözleg motorlaryndan sahypa girmegi kepillendirýär, ikinjisinde bolsa gözleg netijelerinde belli bir pozisiýa tapylýar (kompaniýa traffik üçin göni jogapkärçilik çekmeýär).

Iki usulyň hem çeşmäniň ýagdaýyny gowulandyrmak üçin şol bir tehnologiýany ulanýandygyny bellemek möhümdir: tekstleriň optimizasiýasy, baglanyşyk massasy, täjirçilik we özüni alyp baryş faktorlary.

Thehli saýtlary traffik bilen mahabatlandyryp bolmaýar we pozisiýany mahabatlandyrmak ähli saýtlar üçin has peýdaly bolmaz. SEO-nyň çylşyrymlylygyna düşünmek we belli bir iş üçin näme saýlamalydygyňyzy kesgitlemek üçin hünärmeniň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz.

Haýsy saýtlar üçin traffigi mahabatlandyrmak has amatly?

Trafik arkaly mahabat: köp sanly gözleg (1000-den gowrak gözleg sözlemi) bilen myhmanlary özüne çekmek. Mahabatyň bu görnüşi iri onlaýn dükanlar, portallar, gozgalmaýan emläk agentlikleri üçin peýdaly bolar.

Iň ýokary netijeleri gazanmak üçin katalogda dürli ölçegler boýunça süzülip bilinýän köp sanly önüm we maglumat traffigi (makalalar, bloglar, forumlar) arkaly myhmanlary özüne çekmek ukyby bolmaly köp sahypaly çeşme bolmaly.

Önümleriň birnäçe häsiýeti bolmaly (mysal üçin, telewizor önüminde öndüriji, model, ekranyň ululygy, çözgüdi, bedeniň reňki, 3D goldawy we ş.m. ýaly süzgüçler bar), sebäbi şeýle kesişmeleriň her biri üçin zerur öz CNC, sözbaşylar we üýtgeşik mazmun bilen aýratyn mahabat sahypalaryny dörediň. Bu süzülen sahypalaryň her biri, gelýänler üçin peýdaly gonuş sahypasy bolar we gözleg motorlaryna degişlidir, sebäbi ulanyja önüm katalogy bolan umumy sahypalary däl-de, has erbet tarapy, esasy sahypasyny däl-de, soraýan mazmunyny berer. zerur zady tapmak üçin henizem gazmaly bolýan sahypa. Sahypanyň esasy maksadynyň sargytlary (amaly programmalary) almakdygyny göz öňünde tutsak, şunuň ýaly çeşmeler üçin "uzyn" orta ýygylykly we pes ýygylykly haýyşlary öňe sürmek has täsirli bolar.

Gynansagam, traffigi mahabatlandyryp biljek ähli mowzuklaryňyz üçin däl.

Trafficeterlik uly traffik katalogy bolan sahypalary mahabatlandyrmazlyk has gowudyr - bu gaty gymmat we peýdasyz. Kataloglaryň, bölümleriň we bölümleriň üstünde işlemek, amal soraglaryna ("satyn almak", "baha", "arzan" sözleri bilen) has üns bermek bilen, wezipeleri ýokarlandyrmak has aňsat. ýok ýerinde isleg.

Gündelik köp sanly redaktirlemäge mümkinçilik berýän çeşmäniň bolmagy MÖHÜM. Web sahypasy, CMS we hosting ägirt uly ýüklere taýyn bolmaly.

Haýsy saýtlar üçin pozisiýa mahabaty has amatly?

Positionerleşişi boýunça mahabat, maksatly myhmanlary almagyň ähliumumy usulydyr. Gelýänleriň gaty uly göterimi alyjylara öwrülýär. Bu mahabatyň esasy maksady, gyzgyn islegler üçin ilkinji 3-lige girmek.

Islegleriň semantik özeni, müşderileriň ýakyn wagtda satyn almak meýilnamasy hökman müşderiniň web sahypasyna girmegi üçin seresaplylyk bilen düzülendir. Mysal üçin, işiň şeýle gyzgyn temalary bar, munuň üçin gözleg netijeleriniň iň gowy 10-lugyndan aşakda durmagyň manysy ýok, alyjylary almak üçin käwagt ilkinji 3-ligiň aşagyndan çykmak düýbünden gadagan edilýär.

Şeýle ýagdaýlar, gulplaryň gyssagly açylmagy üçin hyzmat berýän saýtlar tarapyndan gaty aýdyň görkezilýär. Galyberse-de, kwartirasynyň ýeke-täk açarlaryny ýitirip, gulplanan gapynyň öňünde durup, adam 20 sahypany görüp bilmez. Ilkinji 3 kompaniýa üns berer we hyzmaty gysga wagtda almak üçin geografiki taýdan özüne has ýakyn birini saýlar. Bu taksi zakaz etmek, suw getirmek, çekiji awtoulag çagyrmak we ş.m.

Positionerleşişi boýunça dar tematiki we şekil saýtlaryny (mono markalary) mahabatlandyrmak maslahat berilýär.

Müşderi näme üçin töleýär we nämä üns bermeli?

Töleg meselesi müşderileriň köpüsini hemişe alada goýýar. Esasan, müşderi öz sahypasynyň gelýänler we gözleg motorlary üçin mümkin boldugyça gowy bolmagyny üpjün edýär. Bu ýagdaýda iň ýokary peýdany getirer we döredilen maksadyna ýeter.

Mahabatlandyryş usulynyň saýlanyşyna baglylykda töleg göz öňünde tutulan maksada ýetilenden soň amala aşyrylýar.

Bu ýa-da özüne çekiji myhmanlar üçin (traffigi mahabatlandyrýan ýagdaýynda) ýa-da ýokarsyndaky anyk soraglary tapmak üçin töleg. Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň "boş" gelýänler üçin artykmaç tölemeýändigine gözegçilik etmek möhümdir.

Näme üçin goşmaça tölemeli däl:

Trafik süreniňizde göni saparlary we markaly traffigi göz öňünde tutmaly dälsiňiz, sebäbi bu gytaklaýyn diňe SEO hünärmenleriniň işine bagly.

Positionerleşiş derejesini ýokarlandyrmak bilen, haýyşyň ilkinji 3, iň gowy 5, iň gowy 10-da näçe günüň görülendigini yzarlamaly bolarsyňyz, sebäbi dürli ýerlerde bolanyňyzda müşderi üçin iň gowy 10 peýdasy bar, sebäbi ýokarky 3 gözleg netijelerinde 8-10 pozisiýadan has ýygy görülýär. Degişlilikde, 8-10-njy orunda durýan haýyşyň bahasy, ýokarky 3-den has arzan bolmaly.

Gysgaça mazmun


Kompaniýa näme üçin jogapkär?

Mahabat traffige esaslanan bolsa: sahypa saýtyň mahabatlandyrylýan ýeriniň tomaşaçylarynyň giňligi ýaly saýtyň yzygiderli köpelmegini üpjün etmek üçin jogapkärçilik çekýär, elbetde, kompaniýanyň mümkinçiliginde. sahypany optimizasiýa prosesine täsir etmek.

Positionerleşýän ýeri boýunça mahabatlandyrylan halatynda: gözleg motorlarynda saýlanan maksatly talaplar üçin sahypanyň mümkin boldugyça ýokary ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin kompaniýa jogapkärdir; ýene-de optimizasiýa täsir etmek üçin kompaniýanyň bar bolan mümkinçilikleriniň çäginde. Mümkin boldugyça ýokary - bu 10-njy orundan we has ýokary.

Nyrhy saýlamagy näme kesgitleýär? Meniň üçin has girdejili zatlara nädip düşünmeli?

Maksatlaryňyza görä nyrh saýlaň: traffigi köpeltmeli bolsaňyz, ýol strategiýasy; islegleriň çäkli sanawy üçin traffigi ýygnamaly bolsaňyz, wezipeler üçin strategiýa.

Trafik mahabaty, täjirçilik saýtlaryny goşmak bilen, hemmeler üçin amatly. Aýry-aýrylykda, pozisiýalar bilen däl-de, traffik arkaly mahabatlandyrmak üçin has täsirli saýtlaryň görnüşlerini belläris:
  • Mazmun taslamalary
  • Elektron söwda
  • Hosting
  • Birchangalar
  • Habar tagtalary
  • Çäklendirilmedik semantika bilen beýleki çeşmeler
Trafik arkaly mahabat, köplenç talaplaryň mahabatyndan has gymmat, sebäbi işiň göwrümi obýektiw we gurmak prosesi, semantikanyň özi köp wagt alýar. Thelessöne, muňa garamazdan, wezipä görä mahabatyň bahasynyň pes bolmazlygy hem bolýar. Mysal üçin, bir müşderi islegleri düýpgöter öňe sürýär we maksatly myhmanlary diňe belli bir sanawyň kabul edip biljekdigine ynanýar. Şol bir wagtyň özünde, saýtda islegleriň belli bir sanawy bar, bahasy traffigiň bahasyndan has ýokary.

Şübhesiz, girdejili strategiýany saýlamaga kömek edip biljek satuw müdiri bilen gürleşmek has gowudyr.

Goşmaça tölemeli däldigiňize nädip düşünmeli?

Şertnamany üns bilen okaň.

Trafik arkaly SEO-öňe sürmek üçin şertnama: şertnamada negatiw açar sözler we esasy traffigi maksatly traffikden çykarmak şertiniň bardygyna üns beriň. Şeýle hem haýsy web analitika ulgamynyň maglumatlary ýygnaýandygy we haýsy maglumatdygy - saparlar (sessiýalar)/gelýänler hakda maglumat tapyň.

Wezipe boýunça web sahypasyny mahabatlandyrmak üçin şertnama: şertnamada maksat haýyşlarynyň sanawyny anyk görkezmeli we çykdajylaryň nähili emele gelýändigini jikme-jik beýan etmeli. Şeýle hem, kompaniýanyň sahypanyň ýagdaýyny nädip tapýandygyny beýan edýär.

SEO potratçysynyň işine nähili baha bermeli?

Islendik adam üçin SEO strategiýasy, aşakdaky ölçeglere serediň:
  • Trafik dinamikasyny gözläň. Ulagyň köpelmegi islenýär. Trafik durnukly bolsa, bu mowzukda obýektiw "potolokyň" ýetilendigini barlamaly. Bu ýagdaýda durnukly dinamika üstünlikdir. Şift bäsdeşler tarapyndan (meselem, “Ahrefs” hyzmaty bäsdeşleriň traffigini görkezýär) ýa-da haýyşlaryň ýygylygy bilen barlanyp bilner.
  • Semantikanyň giňliginiň dinamikasy. Semantikanyň giňligi, sahypaňyzyň umuman näçe haýyş bilen görünýändigi bilen baglanyşyklydyr.
  • Özüňi alyp baryş aýratynlyklarynyň dinamikasy: öwrülişigiň sany we göterimi, bökmek derejesi (Metrika we Analitikada-da).
Positionserleriň üstünden geçmek üçin, saýlanan maksat talaplarynyň ýagdaýyna serediň. Munuň üçin SEO kompaniýasynyň size elýeterli boljak köp hyzmatlary bar. Semalt hünärmenler ýalňyşlyklaryň köpüsinden gaça durmaga kömek eder.

Netije

Web sahypasyny mahabatlandyrmagyň ähmiýeti we ygtybarlylygy

Işini ösdürmäge we giňeltmäge synanyşýan her bir kompaniýa üçin öz web sahypasynyň bolmagynyň zerurlygy we zerurlygy şu gün subutnama mätäç däldir. Elbetde. Uly internet diňleýjisi hatda başlangyç kompaniýasyna hem çalt tanalmaga we tanalmaga mümkinçilik berer.

Maksatly traffik

Siteöne sahypaňyzy mahabatlandyrmak üçin maýa goýsaňyz, satuwyň ösüşine we girdejiniň köpelmegine derrew garaşmaly dälsiňiz. Internet ulanyjylaryna sahypa barada habar bermeli, gözleg robotlaryny oňa hödürlemeli we başga-da köp zat. Galyberse-de, internet çeşmesiniň üstünligi onuň meşhurlygyna we gatnaşmagyna gönüden-göni baglydyr. Mundan başga-da, gelýänler nyşana alynsa, ýagny kompaniýaňyzdan önüm ýa-da hyzmat satyn almak isleýän bolsa islenýär. Web sahypaňyzy mahabatlandyrmak üçin edil şu zat. Şol bir wagtyň özünde, sahypanyň dizaýny we ulanylyşy ýokary derejede ýerine ýetirilmelidir, şonuň üçin sahypaňyza girenlerinden soň müşderiler ýene gelmek isleýärler.

Gözlegiň birinji sahypalaryna girmegiň ähmiýeti

Ulanyjylaryň köpüsi meşhur gözleg motorlary - Yandex, Google, Rambler arkaly sahypaňyza girer. Şonuň üçin web sahypasyny mahabatlandyrmak hökmany suratda gözleg motorlarynda mahabatlandyrmagy öz içine alýar. Ulanyjylaryň ýarysynyň gözleg netijeleriniň birinji sahypalaryndan sahypalara göz aýlaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ulanyjylar muny görer we oňa seretmek üçin sahypaňyz (käbir möhüm sözlemler üçin) gitmeli ýeri. Şonuň üçin bölekleri, ulanyjynyň gözleg netijeleri sahypasyndaky sahypaňyza baglanyşyk astynda görýän tekst böleklerini öňünden, dogry we gysga düzüň.

mass gmail